Čo je podnikateľský plán a ako naň?

Obsah

Čo je podnikateľský plán?

Podnikateľský plán (tiež nazývaný obchodný plán) je písomný dokument, ktorý popisujestratégiu a ciele podniku, rovnako ako plánované kroky na dosiahnutie týchto cieľov. Podnikateľský plán slúži ako nástroj pre plánovanie, vykonávanie a sledovanie podnikateľskej činnosti. Môže tiež slúžiť na prezentáciu investorom alebo bankám od ktorých si budete chcieť požičať na svoje podnikanie.

Čo by mal podnikateľský plán obsahovať?

Čo je podnikateľský plán už tak nejako vieme, ale ako na neho? Čo by mal obsahovať?

Úvodná časť

Titulná alebo úvodná časť by mala obsahovať základné informácie o spoločnosti, ako je obchodný názov, IČO, sídlo, logo, základné informácie o zakladateľoch a kľúčových členoch tímu, základné ciele a vízie podniku em>.

Základné zhrnutie

Zhrňte celý plán, popíšte základnú myšlienku a prínosy zamýšľaného podnikania. Inšpirujte sa napríklad týmito otázkami:

Ciele spoločnosti

Čo presne chce Vaša firma dosiahnuť? Presvedčte čitateľov (investorov) že Váš nápad je schopný na trhu uspieť. Využite metódu SMART(-ER), ktorá hovorí že každý cieľ by mal byť:

Podnikateľská príležitosť

Detailnejšie rozpíšte niektoré body zo základného zhrnutia, akú službu či produkt chcete poskytovať, aký veľký je trh, v čom vidíte pridanú hodnotu pre zákazníka, investora a predovšetkým čím sa odlíšite od konkurencie.

Marketingová stratégia

kaleidico 26MJGnCM0Wc unsplash

Rozpíšte sa ohľadom Vášho cieľového trhu, trhovej pozície produktu a marketingového mixu.

Marketingový mix je súbor nástrojov a postupov, ktoré budete používať na propagáciu Vašej spoločnosti. Môžete ho tiež stretnúť napríklad vo verzii s dodatkom “4P”:

Projektový plán

Stanovte ako vykonáte všetky aktivity potrebné na realizáciu projektu. Oslovte možných externých spolupracovníkov ako je výrobcov, dopravcov a dodávateľov a získajte od nich ponuky. Rozpíšte si časový harmonogram, ktorý obsahuje zoznam všetkých dôležitých krokov a aktivít, ktoré je potrebné vykonať pri realizácii projektu, stanovení míľnikov a termínov, do ktorých majú byť dokončené.

Riziká a predpoklady úspešnosti projektu

Analyzujte riziká, zamerajte sa na identifikáciu potenciálnych rizík, ich pravdepodobnosť a vplyv na projekt. Riziká môžu byť interné aj externé a môžu zahŕňať technické, výrobné, ekonomické, trhové, finančné, politické a ďalšie oblasti. Analyzujte silné a slabé stránky projektu – využite SWOT analýzu:
swot pixa

Spracujte opatrenia na zníženie rizík. Tých môže byť veľa v závislosti od typu rizika, napríklad: diverzifikácia, delenie rizika, prenos na iné subjekty, poistenie, etapový prístup k projektu…

Finančný plán

Finančný plán je kľúčovou časťou podnikateľského projektu ako pre majiteľov spoločnosti tak pre prípadných investorov. Plán transformuje predchádzajúce časti podnikateľského plánu do číselnej podoby a preukazuje reálnosť projektu z ekonomického hľadiska. Vytvára plány nákladov, výnosov, peňažných tokov, výkazu ziskov a strát, súvahy a ďalšie finančné analýzy. Tiež zahŕňa výpočet bodu zvratu, hodnotenie efektivity investícií a plán financovania. Uistite sa že máte vo finančnom pláne jasno, súčasťou je predovšetkým:

Analýza konkurencie

Pri analýze konkurencie v rámci podnikateľského plánu sa zameriavame na identifikáciu a posúdenie konkurenčného prostredia. Toto prostredie zahŕňa firmy, ktoré pôsobia na rovnakých cieľových trhoch a ponúkajú podobné produkty alebo služby. Analýza konkurencie nám pomáha lepšie porozumieť trhu a pripraviť stratégiu, ako v ňom uspieť. Kľúčovými krokmi analýzy konkurencie sú:

Prílohy

Doplnková a napriek tomu dôležitá časť podnikateľského plánu. Nebojte sa príloh, k plánu priložte textové prílohy ako sú životopisy kľúčových osôb, výpis z obchodného registra, správy a novinové články či zmluvy. Aj médiá alebo iné obrazové prílohy od graficky spracovaných analýz, technických výkresov až po obrázky alebo fotografie produktu a návrhy na grafiku pre marketing.

Kto potrebuje podnikateľský plán a prečo je užitočný?

Novo zakladané firmy

Podnikateľský plán je obzvlášť dôležitý pre nové podniky, pretože pomáha zakladateľom objasniť ich ciele, stratégie a spôsob, ako dosiahnuť úspech. Je veľmi dôležitý ak žiadate financovanie od investorov alebo bánk.

Existujúce podniky alebo firmy

Existujúce firmy alebo podniky môžu mať úspech z podnikateľského plánu. Pomáha im plánovať budúci rast, riešiť problémy alebo strategické zmeny, objaviť potenciálne riziká a zabezpečiť, aby podnik zostal konkurencieschopný.

Neziskové organizácie

Aj neziskové organizácie môžu využiť podnikateľský plán na plánovanie svojich aktivít, hľadanie grantov a väčšiu transparentnosť vo svojej činnosti.

Výskumníci a akademici

Podnikateľské plány môžu byť predmetom akademického výskumu a analýzy. Sú tiež cenným zdrojom informácií pre študentov a výskumníkov, ktorí študujú podnikanie a hospodárstvo.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.