Čo je to SMART metóda?

Viete presne aké ciele má Vaša firma? Existuje metóda, ktorá dokáže takémuto cieľu dať štruktúru, jedná sa o metódu SMART. Táto skratka, ktorá v angličtine znamená specific, measurable, achievable, relevant a time-bounded, (slovensky: špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo vymedzený) je pomôcka pre stanovovanie cieľov. Niekedy sa stretnete aj s pojmom SMARTER, ktorý obsahuje ešte pojmy evaluated a rewarded teda vyhodnotiteľný a odmeniteľný.

Základný význam skratky SMART poznáme, ideme do detailu:

1. S – Špecifický – Definujte diel jasne a konkrétne: Prvým krokom k úspešnému plánovaniu cieľov je špecifikácia. Stanovte cieľ čo najviac konkrétne a jasne. Namiesto všeobecných vyhlásení majte špecifické body, ktoré poskytnú jasný obraz toho, čo chcete dosiahnuť.

2. M – Merateľný – Zaistite merateľnosť vášho pokroku: Pokrok musí byť merateľný. Merateľné ciele Vám umožňujú systematicky vyhodnocovať postup a upravovať stratégiu podľa potreby. Konkrétne čísla a metriky sú kľúčové pre sledovanie a hodnotenie výkonu.

3. A – Dosiahnuteľný – Stanovte realistické ciele: SMART metóda zdôrazňuje dôležitosť realizmu pri stanovovaní cieľov. Vytvorte ciele tak, aby boli v súlade s dostupnými zdrojmi a možnosťami. Dosiahnuteľnosť zabraňuje frustrácii a zvyšuje motiváciu na dosiahnutie cieľov.

4. R – Relevantné – Zistite, či je cieľ naozaj dôležitý: Samozrejmosťou je, zamerať sa na ciele, ktoré sú skutočne dôležité pre Váš osobný či profesijný rozvoj. Stanovenie relevantných cieľov je súčasťou udržania motivácie a zmyslu úspechu.

5. T – Časovo vymedzený – Určite časový rámec pre dosahovanie cieľa: Posledným krokom je stanovenie časového rámca. Každý cieľ by mal byť viazaný na konkrétny termín, čo vytvára tlak a zvyšuje zodpovednosť. Časové obmedzenie pomáha eliminovať odkladanie a udržuje Vás na ceste k dosiahnutiu cieľa.

6. E – Hodnotiteľný – Pravidelne hodnoťte a vyhodnocujte postup: Pridanie hodnotiaceho prvku do metódy nám umožňuje pravidelne vyhodnocovať Váš postup a prispôsobovať Vaše ciele podľa aktuálnych potrieb a podmienok. Tým sa zvyšuje flexibilita a adaptabilita plánu, čo je kľúčom k dlhodobému úspechu.

7. R – Odmeniteľný alebo hodnotný: Stanovenie odmien alebo malých osláv na dosiahnutie medzicielov alebo dokonca celkových cieľov môže posilniť motiváciu a pomôcť udržať dlhodobý záujem o danú úlohu. Uznanie a odmena sú kľúčovými prvkami udržania pozitívneho postupu na ceste k úspechu.

 

SMART(ER) metóda nie je iba abstraktným konceptom, ale praktickým nástrojom pre každého, kto si kladie ciele. Pri správnom využití SMART metódy môžete efektívne plánovať, sledovať a dosahovať Vaše ambície a sny. Pamätajte, že kľúčom k úspechu nie je len stanovovanie SMART cieľov, ale aj pravidelné hodnotenie a prispôsobovanie Vašej stratégie na ceste k dosiahnutiu úspechu.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.